care
0
حامیان عضو شده در سایت
charity
0
بار حمایت شده
gift
0
میلیون تومان مبلغ جمع شده
comments
0
دیدگاه های منتشر شده

ویدیو معرفی

آخرین اخبار

تحصیلات

خیریه پلتفرم متمرکز بر کمک است

ایران _ تهران

ما به 12000پروژه خیریه برای
20 میلیون نفر در سراسر جهان بودجه دادیم

کمک مالی کنید

ما با حمایت شما عزیزان و سخاوتمندان توانسته ایم پروژه های سلامت و بهداشت، تحصیل و آموزش، خانه و خانواده و دیگر پروژه های بزرگ را انجام دهیم تا بتوانیم کمکی به نیازمندان کنیم.